Porters five forces

Vi förklarar hur modellen fungerar

Vad är porters five forces?

Porters fem krafter (Porter’s Five Forces) är en modell som används inom företagsstrategi för att analysera och bedöma konkurrenssituationen i en industri eller marknad. Modellen utvecklades av Michael Porter, en välkänd forskare inom området företagsstrategi.

De fem krafterna som modellen tar hänsyn till är:

 

 • Hot från nya konkurrenter: detta avser hotet från nya aktörer som vill komma in på marknaden och konkurrera om befintliga kunder. Ju högre inträdesbarriärer det finns på marknaden (som kan vara i form av kapitalkrav, regleringar, tekniska krav eller andra faktorer), desto lägre blir detta hot.
 • Hot från befintliga konkurrenter: detta avser hotet från befintliga konkurrenter som redan har en position på marknaden och konkurrerar om kunderna. Ju fler och starkare konkurrenter det finns på marknaden, desto högre blir detta hot.
 • Hot från substitutprodukter: detta avser hotet från alternativa produkter eller tjänster som kan ersätta de befintliga produkterna på marknaden. Ju fler och mer attraktiva substitut det finns, desto högre blir detta hot.
 • Förhandlingsstyrka hos leverantörer: detta avser den styrka som leverantörerna har när de säljer produkter eller tjänster till företagen på marknaden. Ju färre och mer koncentrerade leverantörerna är, desto högre blir deras förhandlingsstyrka.
 • Förhandlingsstyrka hos kunder: detta avser den styrka som kunderna har när de köper produkter eller tjänster från företagen på marknaden. Ju fler och mer koncentrerade kunderna är, desto högre blir deras förhandlingsstyrka.

  Hot från nya konkurrenter

  Hotet från nya konkurrenter är en av de fem krafterna i Porters five forces-modell och innebär hur enkelt det är för nya företag att etablera sig på en marknad och konkurrera med befintliga företag. Det är viktigt att förstå hotet från nya konkurrenter eftersom det kan ha en stor inverkan på lönsamheten och överlevnaden för företag i en bransch.

  Det finns flera faktorer som påverkar hotet från nya konkurrenter. En viktig faktor är marknadsbarriärer. Det kan finnas olika typer av hinder som nya företag måste övervinna för att etablera sig på marknaden, till exempel höga investeringskostnader, regleringar, patent eller tekniska svårigheter. Ju högre marknadsbarriärerna är, desto svårare är det för nya konkurrenter att komma in på marknaden och konkurrera med befintliga företag.

  En annan faktor som påverkar hotet från nya konkurrenter är kundlojalitet. Om kunderna är mycket lojala mot befintliga varumärken eller företag, kan det vara svårt för nya företag att ta marknadsandelar och etablera sig på marknaden.

  Tillgång till nödvändiga resurser är också en faktor som påverkar hotet från nya konkurrenter. Om det finns begränsade resurser som behövs för att etablera sig på marknaden, till exempel råvaror eller teknologi, kan det vara svårt för nya konkurrenter att få tillgång till dessa resurser.

  Slutligen kan etablerade företag också använda sig av strategier för att minska hotet från nya konkurrenter. Till exempel kan de etablerade företagen använda sig av nätverkseffekter, där kunderna föredrar att använda sig av företag som redan har etablerade nätverk. Det kan också vara svårt för nya företag att etablera varumärken och bygga upp kundrelationer, vilket kan göra det svårt för dem att konkurrera med befintliga företag på marknaden.

  Hot från befintliga konkurrenter

  Hotet från befintliga konkurrenter är en annan av de fem krafterna i Porters five forces-modell. Det innebär hur stark konkurrensen är mellan befintliga företag på en marknad. Det är viktigt att förstå detta hot eftersom det kan påverka prissättningen, produktutvecklingen och marknadsföringen för företag i en bransch.

  Det finns flera faktorer som påverkar hotet från befintliga konkurrenter. En viktig faktor är branschkoncentrationen, det vill säga hur många företag som finns på marknaden. Ju fler företag det finns i en bransch, desto högre är konkurrensen och desto större är hotet från befintliga konkurrenter.

  En annan faktor som påverkar hotet från befintliga konkurrenter är differentiering. Om företagen har differentierade produkter eller tjänster som skiljer sig från varandra, kan det minska konkurrensen och därmed hotet från befintliga konkurrenter.

  Tillgång till resurser, som till exempel kapital, teknologi och arbetskraft, är också en faktor som påverkar hotet från befintliga konkurrenter. Om företagen har liknande resurser och förmågor kan det öka konkurrensen och därmed hotet från befintliga konkurrenter.

  Erfarenhet och skalfördelar är ytterligare faktorer som kan påverka hotet från befintliga konkurrenter. Om företag har stor erfarenhet och etablerade skalfördelar, kan det göra det svårt för nya konkurrenter att komma in på marknaden och därmed minska hotet från nya konkurrenter.

  Slutligen kan företag använda sig av olika strategier för att hantera hotet från befintliga konkurrenter, till exempel genom att differentiera produkter och tjänster, sänka priser eller investera i marknadsföring.

  Hot från substitutprodukter

  Hotet från substitutprodukter är en annan av de fem krafterna i Porters five forces-modell. Det innebär hur stor påverkan det har på en bransch när det finns produkter eller tjänster som kan ersätta eller substituera de befintliga produkterna. Det är viktigt att förstå detta hot eftersom det kan påverka efterfrågan, prissättning och marknadsandelar för företag i en bransch.

  Det finns flera faktorer som påverkar hotet från substitutprodukter. En viktig faktor är kundernas benägenhet att byta till substitutprodukter. Ju mer benägna kunderna är att byta till andra produkter eller tjänster, desto större är hotet från substitutprodukter.

  En annan faktor som påverkar hotet från substitutprodukter är prisskillnaden mellan befintliga produkter och substitutprodukter. Ju större prisskillnaden är mellan befintliga produkter och substitutprodukter, desto större är hotet från substitutprodukter.

  Tillgång till substitutprodukter är också en faktor som påverkar hotet från substitutprodukter. Ju fler substitutprodukter som finns tillgängliga på marknaden, desto större är hotet från substitutprodukter.

  Slutligen kan företag använda sig av olika strategier för att hantera hotet från substitutprodukter. Till exempel kan de differentiera produkterna för att göra dem mer unika och svårare att ersätta. De kan också sänka priser eller investera i produktutveckling för att öka efterfrågan på befintliga produkter.

  Förhandlingsstyrka hos leverantörer

  Förhandlingsstyrkan hos leverantörer är en av de fem faktorerna i Porters femkraftsmodell för att analysera konkurrenssituationen inom en bransch. Förhandlingsstyrkan hos leverantörer handlar om hur mycket makt leverantörerna har att påverka priserna och villkoren för företagen inom branschen.

  Om det finns få leverantörer eller om de erbjuder unika eller särskilt viktiga produkter eller tjänster kan de ha hög förhandlingsstyrka. Detta innebär att de kan höja priserna eller kräva bättre villkor från företagen som är beroende av deras produkter eller tjänster. Detta kan minska lönsamheten för företagen inom branschen.

  Å andra sidan, om det finns många leverantörer som erbjuder liknande produkter eller tjänster, kan deras förhandlingsstyrka vara lägre. I detta fall kan företagen enkelt byta leverantörer om de inte är nöjda med priserna eller villkoren som erbjuds.

  Förhandlingsstyrkan hos leverantörer påverkas också av kundens beroende av leverantören. Om en kund är starkt beroende av en viss leverantör, kan detta öka leverantörens förhandlingsstyrka. Å andra sidan, om kunden har många alternativ att välja mellan, kan detta minska leverantörens förhandlingsstyrka.

  Förhandlingsstyrka hos kunder

  Kundernas förhandlingsstyrka påverkas av ett antal faktorer, inklusive antalet kunder, graden av standardisering av produkterna, och kundernas känslighet för prisförändringar. Om det finns många potentiella kunder och produkterna är standardiserade, har kunderna mer makt att påverka priserna eftersom de har fler alternativ att välja mellan. Kundernas känslighet för prisförändringar är också en viktig faktor, då kunder som är mindre benägna att reagera på prisförändringar ger mindre förhandlingsstyrka åt kunderna.

  För att övervinna kundernas förhandlingsstyrka kan företag använda strategier som differentiering av produkter och tjänster, ökad kundlojalitet, och prisdifferentiering. Genom att erbjuda unika produkter och tjänster som är svåra att hitta någon annanstans, kan företaget minska kundernas förhandlingsstyrka. Genom att skapa en lojal kundbas genom kundservice och marknadsföring, kan företaget också minska kundernas förhandlingsstyrka genom att göra det svårt för kunderna att byta till konkurrenter. Slutligen kan företag använda prisdifferentieringstekniker som rabatter för lojala kunder för att minska kundernas förhandlingsstyrka.

  Samin Panah

  Samin Panah

  Grundare CROSEO

  Hjälp med digital marknadsföring?

  Har du funderingar gällande digital marknadsföring? Vi är ganska trevliga och vänliga, så prova kontakta oss så kontaktar vi dig för att ha en skön pratstund helt enkelt!

  Location

  Turning Torso 6004,
  211 15 Malmö,
  Skåne, Sverige

  +46(0)763099293

  info@croseo.se

  Följ oss på sociala medier